Motorsykler og biler til Olaf O. Skaslien 18??-1963 (Opplysninger fra Olaf T.Skaslien)

U-41 Harley Davidson  ca 1914 modell U-221 Excelsior motorsykkel U-2111 Chevrolet 1925 modell
Registrert på Olaf Skaslien den 1 september 1917.

Kristoffer Gjerstad, Oppdal arbeidde i sykkelverstedet til Gustav Grøset. Her hadde han sett en gammel motorsykkel som hadde tilhørt O.Skaslien. Muligens U-41

Brev ang. registrering nederst. Brevet datert 23/9 1918 men vognkortet over er fra 25/6 1919. Svar fra Opdal Herredsstyre 21 mai 1926 ang søknad om drosjekjøring i Oppdal over.

Chevrolet U-2111 registrert på O.Skaslien 1927, 1931 og 1935.

En gang skulle han kjøre dyrlege Gjøvik fra hans hjem på Skørstad til stasjonen. Da han skulle sveive bilen igang, ble han overkjørt. Han var dårlig ca 1 år, og brukte korsett senere.

Se møtreferat under Drosjer i Oppdal

     

Brev ang avregistrering av motorsykkel. Muligens U-41, men det henvises til Motorsykkel 215

                                         Opdal 14/5-27

Til Lensmann Hoel, Opdal

Hoslagt oversendes numrene av
min Motorcykkel 215 til utelukkelse
av registeret
    Ansøker samtidig
om eftergivelse for de ilignende
skatter og avgifter for samme 1926
Da Cyklen er en forholdsvis utslidt
maskin fra 1914 og som i sin tid
var inkjøpt til tjenestebruk ved Dovrebanens
anleg og ikke har været brukt de
siste 3 aar. Hvorfor den ikke tidligere
har været utmeldt hvor paa at jeg
gjorde mig forhaapninger om at
faa solgt den hvilket ikke har lykkedes
mig

                                Ærbødigst
                                O. Skaslien

 

 

Brev ang registrering av U-221

                                    Stenan i Opdal 23/9 1918

        Hr Politimester Grundt
                                                Orkedalen

                 I besvarelse av deres brev av 15nde
demmes meddelse, at jeg har ingen fornemming
om, naar jeg kan komme til at ta en tur
ditned
                Med hensyn til spørgsmaalet for-
øvrigt angaaende registreringen av motorcyk-
kelen kan jeg kun oplyse, at sidevognen
bærer en plate med instøpt navnet: "Rogers"
                                            Ærbødigst
                                            O. Skaslien

Svar fra Orkdals Politimesterembede

                        Tilbakesendes Hr O Skaslien
Opdal. Hvis De ikke kommer hit, maa De
fremstille Motorcyklen med Sidevogn for Ing-
geniør Knudtzen," Dagsposten" Trondhjem, da
jeg mangler de fornødne Oplysninger for at
faa den registreret

                                28/9 18 ---------